Regulamin

I Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.e-dmuchance.eu jest spółka International Sourcing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wólczyńskiej 65/84, 01-931 Warszawa, NIP 5252722209, REGON 368237257, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000694022.
 2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.e-dmuchance.eu jest sprzedaż detaliczna konstrukcji nadmuchiwanych powietrzem oraz innych towarów na terenie Europy za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez Użytkowników ze sklepu internetowego www.e-dmuchance.eu, nadania zamówień oraz ich realizacji, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
 5. Wszystkie towary prezentowane na stronie www.e-dmuchance.eu znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich do tych towarów.
 6. W odniesieniu do umów zawieranych z Klientami będącymi konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie właściwych przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które obowiązuje na terytorium państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 7. Do formy umów zawieranych z Klientami będącymi konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie znajdzie prawo obowiązujące na terytorium państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 8. W odniesieniu do umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności te, które zostały wymienione w ust. 5 powyżej.
 9. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

II Definicje

 • REGULAMIN – niniejszy regulamin wraz z załącznikami
 • SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem www.e-dmuchance.eu
 • SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – spółka International Sourcing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wólczyńskiej 65/84, 01-931 Warszawa, NIP 5252722209, REGON 368237257, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000694022.
 • KLIENT, USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.e-dmuchance.eu
 • ZAMÓWIENIE – złożona przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego www.e-dmuchance.eu oferta zawarcia umowy sprzedaży
 • UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego
 • KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym www.e-dmuchance.eu, oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży
 • REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w sklepie internetowym
 • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego
 • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem sklepu internetowego
 • TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego
 • KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.e-dmuchance.eu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 • PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.e-dmuchance.eu w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 • GWARANT – podmiot będący wystawcą dokumentu gwarancyjnego

 

III Rejestracja

 1. Rejestracja w sklepie internetowym www.e-dmuchance.eu jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. W celu dokonania rejestracji w sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
 3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest zaznaczyć opcję: „osoba fizyczna” (konsument) lub „przedsiębiorca” (firma) oraz podać następujące dane:
  • Imię i nazwisko,
  • E-mail,
  • Hasło,
  • Adres (ulica, nr domu / lokalu, miejscowość, poczta, kraj),
  • Numer telefonu
 4. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracji Użytkownik otrzyma na podany przez siebie adres e-mail automatycznie wygenerowaną wiadomość w celu potwierdzenia rejestracji w sklepie.
 5. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest o ich aktualizację w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
 6. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony o ich aktualizację i telefoniczne poinformowanie o tym Sklepu.

 

IV Zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 2. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 4. Rejestracja i założenie konta jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie www.e-dmuchance.eu.
 5. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła w ciągu najdalej 72 godzin Klientowi na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany podczas rejestracji informację o przyjęciu zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
 6. Warunki realizacji zamówień przekraczających kwotę 1000 zł będą każdorazowo uzgadniane z Klientem indywidualnie.
 7. W przypadku umów sprzedaży zawieranych z przedsiębiorcami, własność towaru oznaczonego co do tożsamości przenosi się na Klienta będącego przedsiębiorcą, w momencie zapłaty ceny.
 8. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.
 9. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 95 (dziewięćdziesiąt pięć) dni roboczych.
 10. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 (trzydziestu) dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
 11. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

V Sposób płatności

 1. Na stronie internetowej Sklepu podane są zarówno ceny brutto towarów (zawierające podatek od towarów i usług VAT), jak i ceny netto towarów. Koszty dostawy towaru do Klienta podane są oddzielnie. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT.
 2. Ceny w Sklepie podawane są w złotych polskich.
 3. Klient będący konsumentem ma do wyboru następujące formy płatności:
  • przelew na konto bankowe Sprzedawcy,
  • 50 % przelewem, 50 % przelewem przed dostawą produktów na podstawie zdjęć wyprodukowanego urządzenia,
  • 50 % przelewem, 50 % przelewem wykonanym podczas odbioru osobistego,
  • za pobraniem przy odbiorze, jeśli wartość całego zamówienia nie przekracza 15.000 zł brutto.
 4. Klient będący przedsiębiorcą ma do wyboru następujące formy płatności:
  • przelew na konto bankowe Sprzedawcy,
  • 50 % przelewem, 50 % przelewem przed dostawą produktów na podstawie zdjęć wyprodukowanego urządzenia,
  • 50 % przelewem, 50 % przelewem wykonanym podczas odbioru osobistego.
 5. W przypadku wyboru płatności przelewem, przelew powinien zostać dokonany na wskazany poniżej rachunek bankowy Sprzedawcy w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji z tytułem przelewu – numerem zamówienia:

  39 1090 1030 0000 0001 3512 2440
  International Sourcing sp. z o.o.
  ul. Wólczyńska 65/84, 01-931 Warszawa

   

 6. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od odległości dostawy do Klienta oraz wielkości i wagi danego towaru.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

 

VI Realizacja dostawy

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 2. Dostawa następuje za pomocą firmy kurierskiej.
 3. Klient może też odebrać towar osobiście pod adresem ul. Białołęcka 233A, 03-253 Warszawa
 4. Zaleca się, aby Klient, będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze sprzedawcą.
 5. Klient, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą.

 

VII Reklamacje

 1. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
 2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, w miarę możliwości Klient proszony jest o przesłanie zdjęć oraz dokładnego opisu niezgodnego z umową towaru.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca doprowadzi towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem Klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni.
 5. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 6. W przypadku towaru objętego gwarancją, Klient będący przedsiębiorcą może reklamować produkt posiadający wady, jedynie korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w takich okolicznościach Klientowi przysługują roszczenia tylko wobec podmiotu będącego gwarantem. W przypadku towarów objętych gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora, Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację producentowi bądź dystrybutorowi.
 7. W przypadku towaru objętego gwarancją, Klient będący konsumentem może reklamować produkt posiadający wady:
  • korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w takich okolicznościach Klientowi przysługują roszczenia tylko wobec podmiotu będącego gwarantem. W przypadku towarów objętych gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora, Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację producentowi bądź dystrybutorowi;
  • korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi będącemu konsumentem wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością towaru z umową.

 

VIII Gwarancja

 1. Sprzedawca udziela gwarancji na towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego, tylko wtedy, gdy sam jest ich producentem. W przypadku udzielenia gwarancji przez Sprzedawcę, treść oraz warunki gwarancji są określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez Sprzedawcę.
 2. W przypadku, gdy Sprzedawca nie jest producentem danego towaru, towar ten może być objęty gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Treść oraz warunki gwarancji są w takim przypadku określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta bądź dystrybutora.

 

IX Zwroty

 1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres [email protected] lub listownie na adres:

  International Sourcing
  ul. Wólczyńska 65/84, 01-931 Warszawa

   

 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Sprzedający wraz z ceną towaru zwraca koszty dostawy do konsumenta, które to konsument poniósł.
 3. Zwracany towar Klient powinien odesłać na adres e-dmuchance.eu, ul. Białołęcka 233A, 03-253 Warszawa
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  • dostarczania prasy;
  • usług w zakresie gier hazardowych,
  • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 10 dni od dnia jej zawarcia.
 5. Towary o szczególnych właściwościach wykonane na indywidualne zamówienie Klienta nie podlegają zwrotowi.

 

X Umowa o świadczenie usługi elektronicznej

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego następujące usługi elektroniczne:
  • założenie i prowadzenie konta w sklepie internetowym,
  • newsletter.
 2. Świadczenie usług elektronicznych przez usługodawcę jest bezpłatne.
 3. Umowa o świadczenie usług elektronicznych polegających na prowadzeniu konta w sklepie internetowym oraz usługi newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024×768 pikseli.
 5. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.
 6. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem sklepu internetowego poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub też pisemnie na adres sprzedawcy. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.
 7. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez usługobiorcę adres e-mail lub w inny uzgodniony przez strony sposób.
 8. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową umowę o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres sprzedawcy.
 9. Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie usługi elektronicznej, w wypadku gdy usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.
 10. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez usługodawcę lub usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez strony w czasie trwania umowy.
 11. Na drodze porozumienia stron usługodawca i usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdym czasie.

 

XI Polityka prywatności

 1. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego jest właściciel sklepu.
 2. Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 4. Właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
 5. Administrator danych osobowych przetwarza je wyłącznie w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego.
 6. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.
 7. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych . W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik może skontaktować się z Administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres: [email protected] lub listownie na adres Sprzedawcy:

International Sourcing
ul. Wólczyńska 65/84, 01-931 Warszawa

XII Polityka cookies

 1. Sklep internetowy www.e-dmuchance.eu używa plików typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika.
 2. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.
 3. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu www.e-dmuchance.eu i hasła na każdej podstronie.
 4. Sklep internetowy www.e-dmuchance.eu wykorzystuje następujące pliki cookies:
  • stałe
  • analityczne
  • zewnętrzne

 

XIII Postanowienia końcowe

 1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje Konto.
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
 4. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
   • telefon: +48 501 110 922
   • e-mail: [email protected]
   • pisemnie na adres: International Sourcing, ul. Wólczyńska 65/84, 01-931 Warszawa
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu. Niniejszy Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 6. Nazwa sklepu internetowego www.e-dmuchance.eu, układ i koncepcja strony internetowej sklepu oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.
 7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 06 września 2017 roku.

 

Sklep dokłada wszelkich starań aby Klienci czuli się komfortowo i bezpiecznie, a zakupy dokonane w sklepie były zawsze udane. Sklep działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów w obrocie gospodarczym, w szczególności mając na względzie standardy e-commerce w przedmiocie jakości towarów oraz obsługi transakcji. Sklep jest otwarty na wszelkie propozycje lub sugestie ze strony swoich Klientów w zakresie zawieranych umów, stąd nie wyklucza się indywidualnych ustaleń dotyczących zamówień. W razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu z nami.